جلسه 65 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/28 گام دوم انقلاب
در راه هجرت (3)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه