جلسه 64 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/21 حکمت ثمن (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (62) / داد و ستد (29) / روش معیشت بیع (11)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه