جلسه 63 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/14 حکمت ثمن (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (61) / داد و ستد (28) / روش معیشت بیع (10)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه