جلسه 62 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/07 فلسفه پول (12) – خلق پول (3)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (60) / داد و ستد (27) / روش معیشت اکونومی (14)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه