جلسه 56 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/02 فلسفه پول (6) – انواع پول (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (54) / داد و ستد (21) / روش معیشت اکونومی (8)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه