جلسه 41 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/05/21 تطبیق حکمت تحول با فلسفه Revolution
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (39) / تحول شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه