جلسه 40 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/05/06 فلسفه Politics(پالتیکس) (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (38) / استیلا شناسی (1) / پالتیکس (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه