جلسه 39 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/04/31 فلسفه Art(آرت) (3)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (37) / زیبایی شناسی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه