جلسه 38 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/04/24 فلسفه Art(آرت) (2) – تخیل یا تعقل؟
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (36) / زیبایی شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه