جلسه 37 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/04/17 فلسفه Art(آرت) (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (35) / زیبایی شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه