جلسه 36 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/04/10 حقیقت یا Truth، کدام یک؟
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (34) / فرقان شناسی (1) / تروثولوژی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه