جلسه 31 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/03/06 حکمت مالکیت (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (29) / داد و ستد (5) / ماکرو پارادایم مالکیت (2)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه