جلسه 26 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/01/26 ?Creation or Evolution
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (24) / بشر شناسی (2) / آنتروپولوژی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه