جلسه 25 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/01/19 فلسفه مالکیت (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (23) / داد و ستد (4) / ماکرو پارادایم مالکیت (1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه