جلسه 23 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/12/13 متدولوژی معیشت
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (21) / داد و ستد (3)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه