جلسه 22 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/12/06 اتوپیای افلاطونی (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (20) / معرفت شناسی (13) / معرفت شناسی فلسفی (7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه