جلسه 21 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/11/29 حکمت
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (19) / معرفت شناسی (12) / معرفت شناسی حکمی (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه