جلسه 19 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/11/08 دیالکتیک سقراط
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (17) / معرفت شناسی (11) / معرفت شناسی فلسفی (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه