جلسه 17 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/10/24 فرقان
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (16) / معرفت شناسی (10) / معرفت شناسی حکمی (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه