جلسه 16 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/10/17 می‌دانم که نمی‌دانم (ἐγὼ σύνοιδα ἐμαυτὼ σοφὸς)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (15) / معرفت شناسی (9) / معرفت شناسی فلسفی (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه