جلسه 14 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/09/26 تقوی الله (3) – ذکر
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (13) / معرفت شناسی (8) / معرفت شناسی حکمی (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه