جلسه 13 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/09/19 تغییر (نوس، آگاپی و دیاماخه)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (12) / معرفت شناسی (7) / معرفت شناسی فلسفی (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه