جلسه 12 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/09/12 تقوی الله (2) – عمل صالح
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (11) / معرفت شناسی (6) / معرفت شناسی حکمی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه