جلسه 11 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/09/05 آرخه فیثاغورثی و هراکلیتوسی
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (10) / معرفت شناسی (5) / معرفت شناسی فلسفی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه