تاریخ برگزاری جلسه: معرفی دوره‌ی اندیشه‌سرای حافظان حدود الله
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه