تاریخ برگزاری جلسه: دکترین ارتش آمریکا
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه