معرفی دوره مسیر مهاجرت

کرسی نظریه‌پردازی دوره‌ی مسیر مهاجرت از تابستان 96 برگزاری آن آغاز و در مدت بیش از سه سال و نیم هر هفته یکشنبه‌ها به صورت مستمر، بیش از 160 جلسه بر پا بوده است. پیرامون تأکید مقام معظم رهبری در طول 16 سال اخیر بر تولید علوم انسانی اسلامی، نهاد اندیشکده هجرت سعی دارد که در دوره مسیر مهاجرت برای هجرت جامعه از وضع موجود به سمت آن وضع مطلوب قرآنی، در این دوره، سه محور مطالعاتی و پژوهشی قرار دهد که به شرح ذیل است:

 1. مطالعه و تبیین وضع موجود
 2. مطالعه و تبیین وضع مطلوب قرآنی
 3. تبیین روند رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب که در دو بخش پرداخته خواهد شد:

الف. تبیین دانش طرح‌ریزی و در طول آن دانش دکترینولوژی که در نهایت به دانش استراتژی منتج می‌شود که البته این دانش‌ها در مورد الف، اولین بار در ایران توسط اندیشکده یقین مطرح شده است که اندیشکده هجرت قصد دارد به آن دانش‌ها، به شکل عمیق‌تری ورود نماید.

ب. تبیین علم قدرریزی و در طول آن علم فقه القواعد که در نهایت به تبیین علم صراط منتج می‌شود که این علوم‌، ما به ازای قرآنی مورد الف می‌باشد. اندیشکده هجرت این علوم را تبیین نموده و تلاش دارد آن را مبسوط نماید. این علوم، علومی نو بنیاد در فضای آکادمیک بشر امروز محسوب می‌شود.

در خط زمانی دوره مسیر مهاجرت مقرر شده است که کلیات هر سه محور در چهار سال اول برگزاری دوره، بررسی و بعد از آن ان‌شاءالله بسط آن‌ها محقق شود در این چهار سال، دو سال اول آن، صِرفاً به دو محور اول پرداخته می‌شود که در هر محور به ترتیب زیر است:

محور اول؛

 1. بررسی وضع موجود
 2. سوپر پارادایم امانیسم
 3. معرفت‌شناسی فلسفی
 4. فلسفه‌های مضاف

محور دوم؛

 1. بررسی وضع مطلوب
 2. ابر وادی خداگرایی
 3. معرفت‌شناسی حِکمی
 4. حِکمت‌های مضاف

دو محور اول مقدمه‌ای برای محور سوم است که اصل و اساس هدف دوره می‌باشد، یعنی چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب که بدون تبیین صحیح دو محور اول، محور سوم بی‌فایده خواهد بود. لذا در خط زمانی دوره، دو سال اول به وضع موجود و مطلوب خواهیم پرداخت و از سال سوم هر سه محور را به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ان‌شاءالله