جلسه 38 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/23 تجهیل (1) / نقش مجهّل و متجّهل
مبانی تزکیه و تعلیم (38) / مبانی تعلیم (15)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه