جلسه 36 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/09 تسلیم و تأمین
مبانی تزکیه و تعلیم (36)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه