جلسه 26 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/03/23 نسبت شناسی مفاهیم با علم
مبانی تزکیه و تعلیم (26) / مبانی تعلیم (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه