جلسه 24 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/03/02 تشریح مبانی تزکیه
مبانی تزکیه و تعلیم (24) / مبانی تزکیه (21)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه