جلسه 21 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/12/16 توبه (2)
مبانی تزکیه و تعلیم (21) / مبانی تزکیه (18)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه