جلسه 20 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/12/09 توبه (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (20) / مبانی تزکیه (17)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه