جلسه 19 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/25 ضلالت (3) – ضالّ
مبانی تزکیه و تعلیم (19) / مبانی تزکیه (16)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه