جلسه 17 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/18 ضلالت (2)
مبانی تزکیه و تعلیم (18) / مبانی تزکیه (15)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه