جلسه 17 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/11 ضلالت (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (17) / مبانی تزکیه (14)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه