جلسه 16 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/04 رجس، استنکاف
مبانی تزکیه و تعلیم (16) / مبانی تزکیه (13)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه