جلسه 15 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/27 وادی رجس
مبانی تزکیه و تعلیم (15) / مبانی تزکیه (12)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه