جلسه 14 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/13 هدایت (3)
مبانی تزکیه و تعلیم (14) / مبانی تزکیه (11)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه