جلسه 13 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/06 هدایت (2)
مبانی تزکیه و تعلیم (13) / مبانی تزکیه (10)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه