جلسه 12 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/29 هدایت (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (12) / مبانی تزکیه (9)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه