تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ جهان شناسی باستان-فیزیک ارسطو
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه