جلسه 84 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/06/10 بصائرُ مِن ربِّکم
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (81) / بشرشناسی (17) / انسان شناسی(13) / ابعاد وجودی انسان (9) / بصر شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه