جلسه 81 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/20 اطمینان قلب
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (78) / بشرشناسی (15) / انسان شناسی(11) / ابعاد وجودی انسان (7) / قلب شناسی (7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه