جلسه 71 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/01/25 آداپتاسیون
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (68) / بشرشناسی (5) / انسان‌شناسی (3) - آنتروپولوژی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه