جلسه 68 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/12/12 فلسفه پول (14) – انواع پول (17) – پول صدر اسلام (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (65) / داد و ستد (32) / روش معیشت اکونومی (16)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه