جلسه 47 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/15 حکمت خمس (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (45) / داد و ستد (12) / روش معیشت بیع (6)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه