جلسه 24 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/12/20 آنتروپوس یا انسان؟
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (22) / بشر شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه