تاریخ برگزاری جلسه: معرفی دوره‌ی اندیشه‌سرای حافظان حدود الله
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:



▉ اسناد مرتبط:



◼ شناسنامه جلسه