جلسه 51 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/12/22 مورد مطالعاتی (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (49)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی میزان انطباق محتوی کتاب "سه دقیقه در قیامت" با علم تزکیه و تعلیم

- نقد رویکرد نویسندگی موجود در کتاب

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه